Aktive sammen

Aktive sammen er et pilotprosjekt rettet mot ungdom i alderen 12-15 år

Metoden Aktive Sammen er utviklet for å gi kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy hvor bruk av frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk. Norges frivilligsentraler har mottatt prosjektmidler fra Bufdir til å gjennomføre et pilotprosjekt for å prøve ut arbeidsmetoden i Aktive sammen. Sjetne & Tillerbyen frivilligsentraler er med som 1 av 7 piloter.


Om prosjekt Aktive sammen i Sjetne & Tillerbyen frivilligsentraler:

  • Rekruttere 15 ungdommer i alderen 12-15 år som i dag ikke deltar i fritidsaktiviteter.
  • Tilrettelegge for at ungdommene som rekrutteres inn kan delta i en selvvalgt fritidsaktivitet
  • Bygge opp et støtteapparat av frivillige seniorer til å opprettholde deltagelse i fritidsaktiviteten
  • Samarbeide tett med lag og foreninger i nærmiljøet. 
  • Utvikle prosjektet slik at det blir enklere for flere å motivere barn og ungdom til å delta i fritidsaktiviteter.
  • Tidsperiode for prosjektet er 1.des 2021-30.juni 2022.


Prosjektet skal gi innsikt i en metode som bidrar til at lokalsamfunnet sammen løser barrierene for å oppfylle Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn/ungdom, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Kommunen har et ansvar for å gi de som trenger det varierte og tilpassede aktiviteter. Bruk av metoden Aktive Sammen krever at en etablerer en ordning hvor ansatte i kommunen gis kunnskap om hvordan de som en naturlig del av sitt arbeid kan kartlegge nettverksbehov for hjemmeboende som mottar tjenester av kommunen.


2022 © Sjetne frivilligsentral