Om Sjetne Frivilligsentral

Sjetne Frivilligsentral har som oppgave å bidra til et aktivt og trivelig nærmiljø for flest mulig.

NORGES FRIVILLIGSENTRALER

Sjetne Frivilligsentral inngår som en av ca 500 frivilligsentraler i interesseorganisasjonen Norges Frivilligsentraler. Høsten 2022 vedtok Kulturdepartementet ny forskrift for frivilligsentraler.


TRONDHEIMS FRIVILLIGSENTRALER

Sjetne Frivilligsentral utgjør en av Trondheims 14 frivilligsentralerIngen av byens frivilligsentraler er eid av kommunen, men har eiere med lokal tilknytning. Frivilligsentralene og kommunen har Samarbeidsavtale, hvor frivilligsentralene får årlige tilskudd til drift fra stat og kommunen. 

-------------------------------------------------------------

OM SJETNE FRIVILLIGSENTRAL

Sjetne Frivilligsentral er organisert som en underavdeling i foreningen Sjetne Bydelshus. Sjetne Frivilligsentral startet opp 1. oktober 2009. Forut for åpningen hadde vi en grundig kartlegging rundt behovet for en frivilligsentral i nærmiljøet. Behovet var stort, spesielt for å skape aktiviteter for den store gruppen hjemmeboende seniorer.  I 2023 er vi involvert i nærmere 40 ulike aktivitetstilbud som bidrar til at nærmiljøet vårt oppleves som et bra sted å bo. 


VEDTEKTER FOR SJETNE FRIVILLIGSENTRAL

Vedtekter for Sjetne Frivilligsentral, justert 2021


VÅRE MÅLGRUPPER

Frivilligsentralen er lokalt forankret i Sjetnemarka, men også Okstad, Kroppanmarka og Tiller inngår i det som vi har definert som vårt nærområde. Frivilligsentralen utvikles i takt med menneskene som bidrar og nærmiljøets behov,. Vi er derfor åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Frivilligsentralenes slagord "Møte mellom mennesker" gjenspeiles i vår visjon.


SJETNE FRIVILLIGSENTRAL`s VISJON

Sammen med alle, skal frivilligsentralen bidra til at nærmiljøet utvikles og oppleves positivt for flest mulig. Vi jobber for å utfordre mennesker i alle aldersgrupper til å engasjere seg og bidra med frivillighet for å fylle tomrom i nærmiljøet vårt.

Vår oppgave er ikke å drive egne aktiviteter, men å; avdekke behov, vurdere løsninger, synliggjøre behovet, igangsette tiltak i samhandling med organisasjonslivet og å følge opp igangsatte tiltak. Vi er gjerne med på å igangsette aktiviteter, men vårt ønske er å styrke organisasjonslivet ved å overføre igangsatte aktiviteter til andre. Vi prioriterer innsats som gjør at mennesker møtes gjennom varierte aktiviteter i nærmiljøet, fremfor å løse individuelle hjelpebehov enkeltmennesker måtte ha.


FRIVILLIGSENTRALENS STYRE

Styret_23_24  leder frivilligsentralen mellom årsmøtene. Styret velges på årsmøtet i Sjetne Bydelshus. Styret består av personer med tilknytning til nærmiljøet, representanter fra lag og foreninger og representanter fra Trondheim kommune med lokal tilhørighet. Styreleder i 2023 er Marius Austeen.


PROTOKOLLER FRA ÅRSMØTER I FRIVILLIGSENTRALEN

Frivilligsentralen avholder årlige årsmøter, hvor tradisjonelle årsmøtesaker godkjennes. Årsmøteprotokoller og godkjente dokumenter fra 2021 til 2009 finner du her. 


ANSATTE VED FRIVILLIGSENTRALEN

Sjetne Frivilligsentral daglige aktiviteter ledes av en daglig leder i 100% stilling. I tillegg har vi en prosjektmedarbeider ansatt i  40% stilling, knyttet opp mot prosjekt TrimStokken" Det gir oss muligheten for å gjøre en ekstra innsats for nærmiljøet. Vi ansatte har som oppgave å rekruttere, motivere og legge til rette for at enkeltmennesker til å gjøre en frivillig  innsats. Det er ikke vi ansatte som skal utøve den innsatsen som de frivillige kan gjøre.


OM FORENINGEN SJETNE BYDELSHUS

Sjetne Frivilligsentral eies av  foreningen Sjetne Bydelshus, og inngår som en underavdeling i bydelshusets styre. Frivilligsentralens høyeste myndighet er derfor årsmøtet i Sjetne Bydelshus. Sjetne Bydelshus har som formål å på best mulig måte legge til rette for at Sjetne Bydelshus fungerer som et samfunnshus og knutepunkt for frivilligheten og beboere i Sjetnemarka, Kroppanmarka og Okstad. Det skal legges til rette for at Sjetne Bydelshus blir et kulturhus for øving og fremføring av rytmisk musikk, orkester, korps og teater og arena for øving av idrett og øvrige frivillige aktiviteter.

Sjetne Bydelshus består i 2024 av følgende lag og foreninger med tilknytning til nærmiljøet:

Sjetne Idrettslag      Sjetne skolekorps    Sjetne pensjonistforening     Sjetne teaterlag      Sjetnekoret      Sjetne pikekor   Tiller menighetsråd      Sjetne Horn & Ompa     Sjetne arbeiderlag     Leirfossan Øl & Bryggelag

--------------------------------------------------------
2024 © Sjetne frivilligsentral