Om Sjetne Frivilligsentral

Sjetne Frivilligsentral har som oppgave å bidra til et aktivt og trivelig nærmiljø for flest mulig.

NORGES FRIVILLIGSENTRALER

Sjetne Frivilligsentral inngår som en av 450 frivilligsentraler i interesseorganisasjonen Norges Frivilligsentraler.. Landsstyret i Norges Frivilligsentraler har vedtatt veiledende retningslinjer for drift av Frivilligsentraler.


TRONDHEIMS FRIVILLIGSENTRALER

Sjetne Frivilligsentral utgjør en av Trondheims 12 frivilligsentraler. Ingen av byens frivilligsentraler er eid av kommunen, men har egne eiere med lokal tilknytning. Frivilligsentralene og kommunen har inngått en Samarbeidsavtale, hvor frivilligsentralene får årlige tilskudd til drift fra kommunen. Her finner du vår felles nettside.

-------------------------------------------------------------

OM SJETNE FRIVILLIGSENTRAL

Sjetne Frivilligsentral startet opp 1. oktober 2009. Forut for åpningen hadde det pågått en grundig kartlegging rundt behovet for en frivilligsentral i nærmiljøet. Behovet var stort, spesielt for å skape aktiviteter for den store gruppen hjemmeboende seniorer. Allerede første åpningsuken var vi igang med den første aktiviteten. I 2020 er vi involvert i 45 ulike aktivitetstilbud som bidrar til at nærmiljøet vårt oppleves som et bra sted å bo. 


VÅRE MÅLGRUPPER

Frivilligsentralen er lokalt forankret i Sjetnemarka, men også Okstad, Kroppanmarka og Tiller inngår i det som vi har definert som vårt nærområde. 

Frivilligsentralen utvikles i takt med menneskene som bidrar og nærmiljøets behov,. Vi er derfor åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.

Frivilligsentralenes slagord "Møte mellom mennesker" gjenspeiles i vår visjon.


SJETNE FRIVILLIGSENTRAL SINE VEDTEKTER

Her finner du våre vedtekter, sist oppdatert i 2017.


SJETNE FRIVILLIGSENTRAL`s VISJON

Sammen med alle, skal frivilligsentralen bidra til at nærmiljøet utvikles og oppleves positivt for flest mulig. Vi jobber for å utfordre mennesker i alle aldersgrupper til å engasjere seg og bidra med frivillighet for å fylle tomrom i nærmiljøet vårt.

Vår oppgave er ikke å drive egne aktiviteter, men å; avdekke behov, vurdere løsninger, synliggjøre behovet, igangsette tiltak i samhandling med organisasjonslivet og å følge opp igangsatte tiltak. Vi er gjerne med på å igangsette aktiviteter, men vårt ønske er å styrke organisasjonslivet ved å overføre igangsatte aktiviteter til andre.

Vi prioriterer innsats som gjør at mennesker møtes gjennom varierte aktiviteter i nærmiljøet, fremfor å løse individuelle hjelpebehov enkeltmennesker måtte ha.

Gjennom innovativ virksomhet og som bindeledd for nærmiljøet, ønsker Frivilligsentralen å være en aktiv samhandlingspartner for at Trondheim kommune skal nå sine mål. Vi bidrar til samhandling mellom engasjerte mennesker, organisasjonslivet og kommunens tjenester på arenaer hvor et samarbeid er naturlig og hensiktsmessig. den frivillige innsatsen som ytes gjennom frivilligsentralen skal være et supplement til kommunale tjenester, ikke en erstatning for.

Det er lite byråkrati knyttet til frivilligsentralene. Det er derfor kort vei fra ord til handling. Derfor får vi også utrettet mye på kort tid.

IDEENE OG BEHOVENE KOMMER FRA DEG

De aller fleste av de aktivitetene og tiltakene vi er involvert i, har kommet til via ideer fra folk som bor i nærmiljøet. Er det noe du har et inderlig ønske om kunne vært igangsatt, så vil vi gjerne høre fra deg. Sammen kan vi kanskje sette din ide ut i livet? Ved frivilligsentralen kan vi bidra med å søke økonomiske støtte, markedsføring, formidling av frivillige og annen hjelp og støtte.


ANSATTE VED FRIVILLIGSENTRALEN

Sjetne Frivilligsentral daglige aktiviteter ledes av en daglig leder i 100% stilling. I tillegg har vi en prosjektmedarbeider ansatt i  40% stilling, knyttet opp mot prosjekt TrimStokken" Det gir oss muligheten for å gjøre en ekstra innsats for nærmiljøet. Vi ansatte har som oppgave å rekruttere, motivere og legge til rette for at enkeltmennesker til å gjøre en frivillig  innsats. Det er ikke vi ansatte som skal utøve den innsatsen som de frivillige kan gjøre.

FRIVILLIGSENTRALENS STYRE

Frivilligsentralens styre leder frivilligsentralen mellom årsmøtene. Styret velges på årsmøtet i Sjetne Frivilligsentral. Styret består av personer med tilknytning til nærmiljøet, representanter fra lag og foreninger og representanter fra Trondheim kommune med lokal tilhørighet. Styreleder i 2020 er Marius Winge Austeen,

-------------------------------------------------------------------------------

Om vår eier Sjetne Bydelshus

Sjetne Frivilligsentral eies av  foreningen Sjetne Bydelshus, og inngår som en underavdeling i bydelshusets styre. Frivilligsentralens høyeste myndighet er derfor årsmøtet i Sjetne Bydelshus.

Sjetne Bydelshus har som formål å på best mulig måte legge til rette for at Sjetne Bydelshus fungerer som et samfunnshus og knutepunkt for frivilligheten og beboere i Sjetnemarka, Kroppanmarka og Okstad. Det skal legges til rette for at Sjetne Bydelshus blir et kulturhus for øving og fremføring av rytmisk musikk, orkester, korps og teater og arena for øving av idrett og øvrige frivillige aktiviteter.

Sjetne Bydelshus består i 2020 av følgende lag og foreninger med tilknytning til nærmiljøet:

Sjetne Idrettslag

Sjetne skolekorps

Sjetne pensjonistforening

Sjetne teaterlag

Sjetnekoret

Sjetne pikekor

Tiller menighetsråd

Sjetne Horn & Ompa

Sjetne arbeiderlag

FAU ved Sjetne barne og ungdomsskole

--------------------------------------------------------

Våre støttespillere

Coop Midt Norge SA
Flere dokumenter

Frivilligsentralen ønsker å bidra til at Sjetnemarka og Okstad blir demensvennlige nærmiljø

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Trenger du en håndstrekning?

Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Over tid opplever vi at rollene skifter.

Utlånsutstyr

Kanskje har frivilligsentralen utstyr som du kan låne i stedet for å kjøpe?

Vårt styre

På årsmøtet i Sjetne Frivilligsentral 26. februar 2019 ble det valgt nytt styre.

Årsmøteprotokoller

Her vil du finne protokoller og årsmøtegodkjente dokumenter for Sjetne Frivilligsentral.

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om hvordan Sjetne Frivilligsentral samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Året 2018 i bilder

Et lite tilbakeblikk på frivillig innsats i regi av Sjetne frivilligsentral i 2018

Åpningstider

Våre faste åpningstider er mandag til torsdag. I ferietider vil det være egne åpningstider.

Kontakt oss

Her ser du hvem vi ansatte ved Sjetne Frivilligsentral er, og hvordan du kan nå oss.

Bli frivillig

Frivilligsentralen har som mål å skape gode møter mellom mennesker i nærmiljøet. For å klare det trenger vi frivillige som har lyst til å være med på å bidra.

Om nærmiljøet

Sjetne Frivilligsentral har definert sitt nærmiljø til å være Sjetnemarka, Okstad, Kroppanmarka og Tiller

PÅMELDINGER

Frivilligsentralen tilbyr jevnlig aktiviteter som vi må ha påmelding til.

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

2020 © Sjetne frivilligsentral