Om Sjetne Frivilligsentral

Sjetne Frivilligsentral har som oppgave å bidra til et aktivt og trivelig nærmiljø for flest mulig.

NORGES FRIVILLIGSENTRALER

Sjetne Frivilligsentral inngår som en av 465 frivilligsentraler i interesseorganisasjonen Norges Frivilligsentraler.. Landsstyret i Norges Frivilligsentraler har vedtatt veiledende retningslinjer for drift av Frivilligsentraler.


TRONDHEIMS FRIVILLIGSENTRALER

Sjetne Frivilligsentral utgjør en av Trondheims 13 frivilligsentraler. Ingen av byens frivilligsentraler er eid av kommunen, men har egne eiere med lokal tilknytning. Frivilligsentralene og kommunen har inngått en Samarbeidsavtale, hvor frivilligsentralene får årlige tilskudd til drift fra kommunen. Her finner du felles nettside for Trondheims frivilligsentraler.

-------------------------------------------------------------

OM SJETNE FRIVILLIGSENTRAL

Sjetne Frivilligsentral startet opp 1. oktober 2009. Forut for åpningen hadde vi en grundig kartlegging rundt behovet for en frivilligsentral i nærmiljøet. Behovet var stort, spesielt for å skape aktiviteter for den store gruppen hjemmeboende seniorer. Allerede første åpningsuken var vi igang med den første aktiviteten. I 2020 er vi involvert i 45 ulike aktivitetstilbud som bidrar til at nærmiljøet vårt oppleves som et bra sted å bo. 


VÅRE MÅLGRUPPER

Frivilligsentralen er lokalt forankret i Sjetnemarka, men også Okstad, Kroppanmarka og Tiller inngår i det som vi har definert som vårt nærområde. 

Frivilligsentralen utvikles i takt med menneskene som bidrar og nærmiljøets behov,. Vi er derfor åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.

Frivilligsentralenes slagord "Møte mellom mennesker" gjenspeiles i vår visjon.


SJETNE FRIVILLIGSENTRAL SINE VEDTEKTER

Vedtekter_2021


SJETNE FRIVILLIGSENTRAL`s VISJON

Sammen med alle, skal frivilligsentralen bidra til at nærmiljøet utvikles og oppleves positivt for flest mulig. Vi jobber for å utfordre mennesker i alle aldersgrupper til å engasjere seg og bidra med frivillighet for å fylle tomrom i nærmiljøet vårt.

Vår oppgave er ikke å drive egne aktiviteter, men å; avdekke behov, vurdere løsninger, synliggjøre behovet, igangsette tiltak i samhandling med organisasjonslivet og å følge opp igangsatte tiltak. Vi er gjerne med på å igangsette aktiviteter, men vårt ønske er å styrke organisasjonslivet ved å overføre igangsatte aktiviteter til andre. Vi prioriterer innsats som gjør at mennesker møtes gjennom varierte aktiviteter i nærmiljøet, fremfor å løse individuelle hjelpebehov enkeltmennesker måtte ha.

Gjennom innovativ virksomhet og som bindeledd for nærmiljøet, ønsker Frivilligsentralen å være en aktiv samhandlingspartner for at Trondheim kommune skal nå sine mål. Vi bidrar til samhandling mellom engasjerte mennesker, organisasjonslivet og kommunens tjenester på arenaer hvor et samarbeid er naturlig og hensiktsmessig. den frivillige innsatsen som ytes gjennom frivilligsentralen skal være et supplement til kommunale tjenester, ikke en erstatning for.

Det er lite byråkrati knyttet til frivilligsentralene. Det er derfor kort vei fra ord til handling. Derfor får vi også utrettet mye på kort tid.


IDEENE OG BEHOVENE KOMMER FRA DEG

De aller fleste av de aktivitetene og tiltakene vi er involvert i, har kommet til via ideer fra folk som bor i nærmiljøet. Er det noe du har et inderlig ønske om kunne vært igangsatt, så vil vi gjerne høre fra deg. Sammen kan vi kanskje sette din ide ut i livet? Ved frivilligsentralen kan vi bidra med å søke økonomiske støtte, markedsføring, formidling av frivillige og annen hjelp og støtte.


ANSATTE VED FRIVILLIGSENTRALEN

Sjetne Frivilligsentral daglige aktiviteter ledes av en daglig leder i 100% stilling. I tillegg har vi en prosjektmedarbeider ansatt i  40% stilling, knyttet opp mot prosjekt TrimStokken" Det gir oss muligheten for å gjøre en ekstra innsats for nærmiljøet. Vi ansatte har som oppgave å rekruttere, motivere og legge til rette for at enkeltmennesker til å gjøre en frivillig  innsats. Det er ikke vi ansatte som skal utøve den innsatsen som de frivillige kan gjøre.

FRIVILLIGSENTRALENS STYRE

Frivilligsentralens styre leder frivilligsentralen mellom årsmøtene. Styret velges på årsmøtet i Sjetne Frivilligsentral. Styret består av personer med tilknytning til nærmiljøet, representanter fra lag og foreninger og representanter fra Trondheim kommune med lokal tilhørighet. Styreleder i 2020 er Marius Winge Austeen.


ÅRSMØTER I SJETNE FRIVILLIGSENTRAL

Frivilligsentralen avholder årlig sine årsmøter, hvor årsberetning, regnskap, budsjett, handlingsplaner, valg og andre innkommende saker vedtas. Du kan finne årsmøteprotokoller tilbake til stiftelsesmøtet her.

-------------------------------------------------------------------------------

Om vår eier Sjetne Bydelshus

Sjetne Frivilligsentral eies av  foreningen Sjetne Bydelshus, og inngår som en underavdeling i bydelshusets styre. Frivilligsentralens høyeste myndighet er derfor årsmøtet i Sjetne Bydelshus. Sjetne Bydelshus har som formål å på best mulig måte legge til rette for at Sjetne Bydelshus fungerer som et samfunnshus og knutepunkt for frivilligheten og beboere i Sjetnemarka, Kroppanmarka og Okstad. Det skal legges til rette for at Sjetne Bydelshus blir et kulturhus for øving og fremføring av rytmisk musikk, orkester, korps og teater og arena for øving av idrett og øvrige frivillige aktiviteter.

Sjetne Bydelshus består i 2020 av følgende lag og foreninger med tilknytning til nærmiljøet:

Sjetne Idrettslag

Sjetne skolekorps

Sjetne pensjonistforening

Sjetne teaterlag

Sjetnekoret

Sjetne pikekor

Tiller menighetsråd

Sjetne Horn & Ompa

Sjetne arbeiderlag

FAU ved Sjetne barne og ungdomsskole

--------------------------------------------------------
2021 © Sjetne frivilligsentral